Business

BHP dla pracodawców

Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców liczne obowiązki, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W żadnym przypadku nie można ich bagatelizować, bowiem naruszenie podstawowych norm wiąże się często z orzeczeniem kar pieniężnych przez właściwe organy i inspekcje. Kursy BHP dla pracodawców stanowią doskonałą formę pogłębienia wiedzy na temat zagadnień związanych z tą materią.

Podstawowe zasady BHP

Pierwszym zagadnieniem omawianym w trakcie każdego szkolenia są zasady prawa pracy. Mają one charakter elementarny i obowiązują powszechnie – bez względu na specyfikę danej jednostki. Następnie omawiane jest BHP dla pracodawców – z szczególnym naciskiem na ich obowiązki względem wszystkich podwładnych.

W ramach kursu słuchacze otrzymują kompleksowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto szkolenie bhp dla kierowników obejmuje zagadnienia ściśle związane z daną branżą. Tym samym dane uniwersalne uzupełniane są o wiedzę specjalistyczną – przede wszystkim o normy i standardy właściwe dla danego sektora gospodarki.

Wiedza o obowiązkach względem pracowników

Kursy BHP dla pracodawców to przede wszystkim wykłady na temat minimalnych gwarancji, jakie należy zapewnić pracownikom w omawianej materii. Podstawowym ich źródłem są oczywiście przepisy prawa pracy, jednakże prowadzący zajęcia omawiają również regulacje szczególne. Dzięki temu pracodawca ma możliwość dowiedzieć się, jakie środki ochrony ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom.

Wiedza nabyta w trakcie kursu urozmaicana jest licznymi przykładami z praktyki, jak również ćwiczeniami wykonywanymi w kilkuosobowych grupach. Jak wiadomo, nawet najbardziej zawiłą materię można łatwo zobrazować na przykładach z życia wziętych. Dlatego szkolenie BHP dla kierowników służy nie tylko poszerzeniu wiedzy pracodawcy, ale również jej usystematyzowaniu.

Minimalne standardy ochrony

Warto pamiętać o tym, że normy odnoszące się do BHP dla pracodawców wyznaczają jedynie swoiste minimum, jakie trzeba dopełnić. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w danym zakładzie pracy wdrożyć korzystniejsze rozwiązania, które zapewnią możliwie jak największy stopień ochrony. Takie działania z pewnością zminimalizują ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy, jak również korzystnie wpłyną na poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close